Destination Deals

Hotel and Resorts

One day Trip พาแม่เที่ยวอยุธยา ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมมงคล เสริมบารมี กับอาจารย์คฑา ชินบัญชร

bestformom-ayutthaya

Best for Mom สิงหาพาแม่เที่ยว แพจเกจนี้…มีไว้เพื่อเธอ

One day Trip พาแม่เที่ยวอยุธยา ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมมงคล เสริมบารมี กับอาจารย์คฑา ชินบัญชร
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560

 

โปรแกรมการเดินทาง
07.00 พร้อมกันที่ ททท. (สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรี) โดยทีมงานคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.00 ออกเดินทางสู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรถบัสปรับอากาศ VIP บริการอาหารเช้า (snack box) พร้อมน้ำดื่มบนรถ สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการจากทีมงานมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญการ

09.30 เดินทางถึง วัดใหญ่ชัยมงคล วัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดสนใจของวัดนี้ คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น นำท่านสู่ ศาลาการเปรียญ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในแบบฉบับอาจารย์คฑา ชินบัญชร ถวายสังฆทาน ชมพระอุโบสถ สักการะหลวงปู่ชัยมงคล พระประธานในพระอุโบสถ สักการะพระนอน (พระพุทธไสยาสน์) องค์ใหญ่สีขาว ที่สร้างสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถ่ายรูปกับแม่ในมุมที่สวยงามที่สุดของเจดีย์ชัยมงคล นำกราบถวายบังคมสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

10.30 เดินทางถึง เจดีย์ศรีสุริโยทัย ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระกับแม่ ในแบบฉบับอาจารย์คฑา ชินบัญชร เพื่อเสริมมงคล รับพลังบารมี ตัดกิเลสอันเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองและความเสื่อมในสังขาร เยี่ยมชม
เจดีย์ศรีสุริโยทัย เจดีย์สีทองสูงเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของพระสุริโยไท อัครมเหสีของพระมหาจักรพรรดิ ซึ่งได้ปลอมพระองค์เป็นชายอย่างมหาอุปราช เข้าทำศึกสงครามกับกองทัพของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ แห่งพม่า ณ ทุ่งภูเขาทอง และถูกฟันสิ้นพระชนม์บนคอช้าง จึงได้สร้างสถูปเจดีย์นี้ขึ้นเป็นอนุสรณ์

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านไม้ริมน้ำ ให้ทุกท่านได้ล่องแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ รับประทานอาหาร พร้อมฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สถานที่ต่างๆ ริมฝั่งแม่น้ำ เมื่อล่องเรือมาจนถึงจุดบรรจบแม่น้ำสองสาย อาจารย์คฑา ชินบัญชร นำร่วมกิจกรรมกราบไหว้ขอพรคุณแม่ของทุกท่าน เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่

14.00 เดินทางถึง วัดพนัญเชิงวรวิหาร กราบสักการะพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อซำปอกง พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา วัดนี้ก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา พระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้าง นำทุกท่านถวายผ้าห่มองค์หลวงพ่อ แล้วนำชมพระพุทธรูปสำคัญ 3 องค์ คือพระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปปูน และพระพุทธรูปนาค ในพระอุโบสถ และเยี่ยมชมตำหนักเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

15.00 เดินทางถึง ตลาดน้ำอโยธยา เป็นตลาดน้ำและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาวกรุงเก่า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินชมการแสดงและเลือกซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน

16.30 ออกเดินทางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบน้ำมนต์ที่รวบรวมจากทุกวัดและสิ่งมงคลต่างๆให้ทุกท่านนำกลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

18.00 เดินทางถึง ททท.สำนักงานใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

** หมายเหตุ : กำหนดการเดินทาง และที่พัก อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ด่วน! รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน ค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 1,999 บาท เท่านั้น

อัตรานี้รวม ค่าพาหนะรถและเรือล่องแม่น้ำ,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์/ผู้ช่วยฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดทริป และประกันภัยการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น อาหารเเละเครื่องดืมที่สั่งพิเศษ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี) ,บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
** หมายเหตุ : กำหนดการเดินทาง และที่พัก อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สำรองที่นั่งได้ที่ www.budgetd.com/ผู้หญิงเที่ยวไทย2017
คุณอนันทภรณ์ 087 995 4295 คุณพลฤกต 089 9721799

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

ชำระค่าบริการ เต็ม 100% เมื่อจองทัวร์ พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง

 

กรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ขอยกเลิกการเดินทาง

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมดหรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-29 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 50%
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

 

การชำระเงิน

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท วิท แอนด์ วิสดอม จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต บัญชีเดินสะพัด เลขที่บัญชี 059 -305813-0

เมื่อท่านโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์สลิปการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการจองทัวร์ มาที่ เบอร์แฟกซ์ 02 652-0783
หรือส่งเอกสารมาที่อีเมล : reservation@budgetd.com โทร. 02 250 4581-2
(โปรดระบุชื่อผู้จอง/โปรแกรม/วันที่เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้วจะติดต่อกลับไปยังท่าน

  • Days Place Duration: