Destination Deals

Hotel and Resorts

พาแม่เที่ยวขอนแก่น เกี่ยวก้อยสะสมบุญ อุ่นใจในแดนธรรม ไหว้พระกับอาจารย์คฑา ชินบัญชร

bestformom-KhonKaen

Best for Mom สิงหาพาแม่เที่ยว แพจเกจนี้…มีไว้เพื่อเธอ

พาแม่เที่ยวขอนแก่น เกี่ยวก้อยสะสมบุญ อุ่นใจในแดนธรรม ไหว้พระกับอาจารย์คฑา ชินบัญชร
26-27 ส.ค.60

 

Day 1 วันเสาร์ 26 สิงหาคม 2560

07.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ที่ ROW D สายการบินไทยสมายล์ เคาน์เตอร์ C 15- c 16 ทีมงานคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินแก่ทุกท่าน
08.55 เดินทาง สู่ จ.ขอนแก่น เที่ยวบิน we 34
09.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานขอนแก่น
10.20 ออกเดินทางสู่ อ.ภูเวียง โดยรถบัส VIP
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านอาหารเวียงทอง
13.00 เดินทางถึง พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ชวนคุณแม่คุณลูกจูงมือกัน ย้อนเวลาสู่โลกล้านปี เข้าสู่มิติแห่งกาลเวลา เจาะโลกไดโนเสาร์ และสัตว์โลกล้านปี สนุกกับกิจกรรม DIY …Workshop ผ้ามัดย้อมลายไดโนเสาร์ ชิ้นเดียวในโลก
16.30 เดินทางถึง วัดหนองแวง พาแม่สักการะพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้น เรือนยอดทรงเจดีย์ที่จำลองแบบมาจากพระธาตุขามแก่น เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน มีพระจุลธาตุ 4 องค์ ตั้งอยู่ 4 มุมและมีกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบ
17.30 รับประทานอาหารเย็น ร้านอัมพรแหนมเนือง
18.30 เดินเล่น ชม ชิม แชะ ณ ตลาดต้นตาล เป็นตลาดที่มีบรรยากาศในสวนชิลๆ ที่ไม่ใช่แค่สถานที่ช้อปปิ้ง แต่ยังเป็นจุดพักผ่อน และมีกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ ที่นำมารวมกันบนพื้นที่สีเขียวอันร่มรื่นด้วยแมกไม้มากมายกว่า 40 ไร่
19.30 เข้าสู่ที่พัก

 

Day 2 วันอาทิตย์ 27 สิงหาคม 2560

07.00 รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 Check out จากโรงแรม และเดินทางสู่ อ.น้ำพอง
09.30 เดินทางถึง วัดพระธาตุขามแก่น ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น เป็นเจดีย์ยอดฉัตรทองคำสูง 19 เมตร อานิสงส์ของผู้ที่มาสักการะ คือ เรื่องร้ายกลายเป็นดี รักยั่งยืน โรคภัยที่มีหลีกลี้หนีหาย ร่วมกิจกรรมพิธีสักการะบวงสรวงตามแบบฉบับ อ.คฑา ชินบัญชร เพื่อสะเดาะเคราะห์ให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปจากตัวท่านและครอบครัว
12.30 รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้าน SF ไก่ย่าง
13.30 นำท่านไปเลือกซื้อของฝากจากเมืองขอนแก่น อาทิ กุนเชียง หมูหยอง หมูแผ่น ไส้กรอกอีสาน
14.30 เดินทางถึง วัดไชยศรี เป็นวัดเก่าแก่ที่มีโบสถ์หรือ”สิม” อายุกว่าร้อยปีเศษ รูปทรงของสิมเป็นสถาปัตยกรรมอีสานแบบดั้งเดิมคือเป็นหลังคาปีกยื่นออกมาทั้ง 2 ด้าน ฝาผนังของโบสถ์ทั้งด้านในและด้านนอกยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนัง หรือ “ฮูปแต้ม” ที่ยังคงมีลวยลายเด่นชัด สีสันสวยงาม
16.15 นำทุกท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานขอนแก่น
17.40 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบิน WE 49
18.40 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ”
** หมายเหตุ : กำหนดการเดินทาง และที่พัก อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยสมายล์ ชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น-กรุงเทพฯ
-ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ 1 คืน ห้องพักละ 2 ท่าน
-อาหาร-น้ำดื่ม ตามรายการที่ระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร
-ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการที่ระบุ
-ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
-หัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดทริป และประกันภัยการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนัก ที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด,ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น อาหารเเละเครื่องดืมที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร, อินเตอร์เนต,มินิบาร์,ซักรีด,ค่าทีวีช่องพิเศษ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี) ,บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
หมายเหตุ**เนื่องจากเป็นบัตรโดยสารแบบหมู่คณะ หากออกบัตรโดยสารแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าโดยสารทุกกรณี**
** หมายเหตุ : กำหนดการเดินทาง และที่พัก อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ด่วน! รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน ค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 7,999 บาท เท่านั้น

สำรองที่นั่งได้ที่ www.budgetd.com/ผู้หญิงเที่ยวไทย2017
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณอนันทภรณ์ 087 995 4295 คุณพลฤกต 089 9721799

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

– ชำระค่าบริการ เต็ม 100% เมื่อจองทัวร์ พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
กรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ขอยกเลิกการเดินทาง
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมดหรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-29 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 50%
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท วิท แอนด์ วิสดอม จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต บัญชีเดินสะพัด เลขที่บัญชี 059 -305813-0

เมื่อท่านโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์สลิปการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการจองทัวร์ มาที่ เบอร์แฟกซ์ 02 652-0783
หรือส่งเอกสารมาที่อีเมล : reservation@budgetd.com โทร. 02 250 4581-2
(โปรดระบุชื่อผู้จอง/โปรแกรม/วันที่เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้วจะติดต่อกลับไปยังท่าน

 

  • Days Place Duration: