Destination Deals

Hotel and Resorts

สุโข So Happy ไหว้พระแม่ย่า & 8 สิ่งที่ต้องทำกับแม่ที่สุโขทัย กับอาจารย์คฑา ชินบัญชร

bestformom-sukhothai

Best for Mom สิงหาพาแม่เที่ยว แพจเกจนี้…มีไว้เพื่อเธอ

สุโข So Happy ไหว้พระแม่ย่ากับอาจารย์คฑา ชินบัญชร & 8 สิ่งที่ต้องทำกับแม่ ที่สุโขทัย
19-20 ส.ค. 2560

Day 1 วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560

06.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ที่ ROW F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เคาน์เตอร์ F 15 – F 16 ทีมงานคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินแก่ทุกท่าน
07.00 เดินทางสู่ จ.สุโขทัย เที่ยวบิน PG 211
08.15 เดินทางถึงสนามบินสุโขทัย
09.00 ออกเดินสู่ตัวเมืองสุโขทัย โดยรถบัสปรับอากาศ บริการอาหารเช้าแบบกล่องและน้ำดื่มบนรถ
10.30 สิ่งแรกที่ต้องทำกับแม่ เมื่อมาถึงสุโขทัยคือ ไปกราบพระอจนะที่วัดศรีชุม(1) วัดที่มีความสำคัญมากของเมืองสุโขทัย เป็นที่ประดิษฐานพระอจนะ เป็นพระพุทธรูปปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มีเรื่องเล่าว่า หากใครแอบเข้าไปทางอุโมงค์ไปอยู่ในช่องด้านหลังองค์พระ และพูดออกมาดังๆ จะมีเสียงดังกังวานน่าเกรงขาม จนคนคิดว่าพระอจนะพูดได้ นำท่านร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้ขอพรพระอจนะ ในแบบฉบับ อาจารย์ คฑา ชินบัญชร
12.00 อาหารกลางกัน กินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย (2) และเมนูอร่อยอื่นๆ ที่ห้องอาหารโรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา
13.30 มาสุโขทัยทั้งที สาวๆ ต้องพาแม่ไปกราบไหว้ศาลพระแม่ย่า(3) ประวัติพระแม่ย่านั้น ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่นอนว่าเป็นใคร แต่ชาวสุโขทัยเรียกว่า”พระแม่ย่า” ด้วยความเลื่อมใส ศรัทธา ที่มีต่อท่านอย่างแนบแน่น ลึกซึ้ง ด้วยความเชื่อที่ว่าพระองค์คือ”แม่” ของพ่อขุนรามคำแหงนั่นเอง อาจารย์คฑา ชินบัญชร นำทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานสักการะบูชาพระแม่ย่า
15.30 พาแม่นั่งรถราง ลัด-เลาะ-เดิน-เที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (4) ชื่นชมราชธานีของไทยในอดีตที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ยังคงเหลือร่องรอยพระราชวังและวัด และโบราณสถานจำนวนมาก พาแม่ไปกราบพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง(5) พระมหากษัตริย์องค์ที่ 3 ของราชวงศ์พระร่วง ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่น เพราะถ้าไม่มีสุโขทัย คงไม่มีประเทศไทยในทุกวันนี้ พาแม่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามจับตา ที่วัดมหาธาตุ
18.00 รับประทานอาหารเย็น ที่ห้องอาหารโรงแรม และเข้าที่พัก สุโขทัยเทรเชอร์รีสอร์ทแอนด์สปา พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560

07.00 รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารบัวชมพู ของโรงแรม
08.00 Check out จากโรงแรม
08.30 ครั้งหนึ่งในชีวิต พาแม่นั่งรถคอกหมู(6) รถโดยสารประจำจังหวัดสุโขทัย ไปทำกิจกรรมปั้นเครื่องสังคโลก ที่ร้านสุเทพสังคโลก ร่วมกันปั้นแต่งเครื่องสังคโลกกับแม่ตามจินตนาการ (7) ให้เป็นผลงานชิ้นโบแดง 1 เดียวในโลก
10.30 ชม สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ ฟังเรื่องราวความเป็นมาของไทยพวน จากลุงสาธร จากนั้นพาสาวๆ และคุณแม่ไปเลือกซื้อเงิน-ทองโบราณสุโขทัย(8) ที่บ้านทองสมสมัย ชมสาธิตการแกะสลักถักทอทองเป็นเครื่องประดับที่สวยงาม วิจิตร เหมาะกับการเลือกเป็นของขวัญแด่คุณแม่
12.30 รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ที่ โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย
14.00 เดินทางถึงสนามบินสุโขทัย
15.00 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบิน PG210
16.15 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ ** หมายเหตุ : กำหนดการเดินทาง และที่พัก อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-สุโขทัย-กรุงเทพฯ
-ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ 1 คืน ห้องพักละ 2 ท่าน (หากต้องการพักเดี่ยว เพิ่มเงินท่านละ 1,800 บาท )
-อาหาร-น้ำดื่ม ตามรายการที่ระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร
-ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการที่ระบุ
-ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
-หัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดทริป และประกันภัยการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนัก ที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด,ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น อาหารเเละเครื่องดืมที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร, อินเตอร์เนต,มินิบาร์,ซักรีด,ค่าทีวีช่องพิเศษ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี) ,บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
หมายเหตุ**เนื่องจากเป็นบัตรโดยสารแบบหมู่คณะ หากออกบัตรโดยสารแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าโดยสารทุกกรณี**
** หมายเหตุ : กำหนดการเดินทาง และที่พัก อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ด่วน! รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน ค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 7,999 บาท เท่านั้น

สำรองที่นั่งได้ที่ www.budgetd.com/ผู้หญิงเที่ยวไทย2017
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณอนันทภรณ์ 087 995 4295 คุณพลฤกต 089 9721799

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

– ชำระค่าบริการ เต็ม 100% เมื่อจองทัวร์ พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
กรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ขอยกเลิกการเดินทาง
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมดหรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-29 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 50%
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท วิท แอนด์ วิสดอม จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต บัญชีเดินสะพัด เลขที่บัญชี 059 -305813-0

เมื่อท่านโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์สลิปการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการจองทัวร์ มาที่ เบอร์แฟกซ์ 02 652-0783
หรือส่งเอกสารมาที่อีเมล : reservation@budgetd.com โทร. 02 250 4581-2
(โปรดระบุชื่อผู้จอง/โปรแกรม/วันที่เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้วจะติดต่อกลับไปยังท่าน

 

  • Days Place Duration: